Sengstmah'

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Sengstmah' sans friaha gaunga,
do is' da Hau' nu g'sesse'n auf da Staun'ga.
Hot er daun schau krah't hoit joh
wor'n de Mohd'da auf da Hoad schau do.

Woa' dabei oana, der hot koa Schneid,
is a ban Birschtling kemma goa' net weit.
Denn des Gros, woar a schlecht's Fuada s'woa net rah',
owa braucht hot's a jeda a.

Auf de Supp'n hot se jeda g'freit,
den do is zan Hunga, a kemma a de Weiwaleit'.
Owa es kinnt's eng denka',
bei der Weiten is meist'ns a Junge kemma'.

Nochher haum's z'schlog'n de Mohd'n,
das de Sunn' kau's bessa brot'n.
Umkehrt haum's daun nu' a Weu'
und schei laungsaum wiad van Gros a Hei.

G'schewat hot ma daun auf d'Nocht,
den sunst wa de Oawat jo net g'mocht.
Des Tau kau' vade Schewa' owa rinna'
und des Fuada wird oiweu' g'ringa.

In zweit'n Tog do hot mas z'strat,
des Fuada wos ma hot aum Vortog g'maht.
Umkehrt hot ma daun z'Mittog
und aum Nochmittog hot ma g'mocht a scheini Mohd.

Da Bau' is daun mit da Zaug kemma,
um's Hei auf'z lona und mit z'nehma.
G'roacht hot da Bau oda da Knecht,
wea g'rod Zeit hot oda wia's grod' recht.

G'fosst hot Beirin oda d'Dirn, wias woa',
oda waun's g'nädi' woa olle Zwoa'.
Hot leicht a Weda umag'schaut,
daun hot ma's schnölla aufig'haut.

Brema o'wach'ln ba de Ochs'n, Kia oda Roß,
meist'ns a kloa's Diand'l oda Bua mocht dos.
Nochg'recht hot ma z'an Schluß des Fad'l Hei',
meist'ns a ödas Wei'.

Zan bind'n hot ma g'numa dazua an Bindbam,
voan au'g'mocht mit Strick oda' Kett'n auf d'Loatabam.
Mit'n Heiseu' is hint'n nieda' bund'n woa'n,
gleichmessi' hoch hot's sei' miass'n, va hint bis voa'n,

Denn sunst bist nit kemma z'an Stodltoa',
umg'schmiss'n host, trotz'n au'hoit'n oft goa'.
Au'faunga' hosst miass'n daun wida va voa'n,
und oft is' daun a finsta woa'n!

Zusatzinfos

  • Hoad = Hutweide [Magerwiese]
  • Birschtling = trockenes hartes Gras
  • g'schewat = Heuschober machen
  • Mohd = Heuzeile
  • Zaug = Gespann
  • g'fosst = Heu am Wagen legen und treten
  • g'roacht = reichen,
  • Brema = Ungeziefer,
  • Fad'l = Fuhre Heu,
  • Bindbam = 4 Meter langer Baum zum Binden.

Quelle

Original von Johann Pichler