Koitwossakua

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es hoaßt: a Mau' is nu net fad,
daweu a an Strohhoim iwa d'Stumbruck zaht.
Do heast d' so maunche Weiwa greina,
fa soiche Mauna do muaßt renna.

Tuat de a soichana dawischn,
foat a da iwaroi dazwisch'n,
a tat a de iwaroi daun necka
und mechtn tat a iwaroi wos vastecka.

Mit an soichan kaust a net redn,
der mecht de a glei liegad segn,
bist net zu zweit oda bist net gschwind,
host, wauns d' jung bist, in nei Monat goa a Kind.

Do oamoi hot 's an soichan do dawischt,
a Bäurin woa gscheita, do is a nämli' in Graund eizischt.
Wia des do domois woa,
des bring i eng do schnö' voa.

Wia g'sogt denkt se: so a saubana Herr,
heit dawisch is, heit mecht i mea,
auf oamoi hot as ba da Mitt',
sie schreit und sogt: "I bitt!"

Mia is do herin so hoaß, des is do grausli',
i mecht in Hof zan Graund doat aussi',
er glaubt's, sie sogt: "I hüf da ban ausziagn gschwind",
sogt er: "Nau du bist a gmiatlichs Kind!"

Wia a glaubt hot, hiatzt geht's au, hot sie a wenig glocht,
a weng au daucht, schau hots an Plumpsa g'mocht,
er is dringlegn do in Graund,
patsch noss woar a mit sein schen Gwaund.

G'ment hot a so g'heat hot 's 'n nu nia:
"Kaust da koitn dein deppatn Stia"!
Sie sogt: "Du kau'st ma nix z' Fleiß mocha,
i g'hoit 'n eh nu a poa Wocha.

Nua wauns d' glaubst, du kaust ma au,
in zwoa Tog is z'ruck va da Kua mei Mau'.
I brauch mi net vastecka,
nua du host Dreck aum Stecka!"

Quellen

Hans Pichler, Hofedl