Gibts koa Sind'

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Und 's Diand'l is' lutherisch woan,
do muass i' locha,
owa i' wia ma 's schau' wieda
katholisch mocha.

'S Liesal hot 's Wiesal g'mocht,
hot se sein Rock aufdraht,
kau'st da s' va weit'n seg'n,
wia 's Groamat tuat steh'n.

I bi' kloa, du bist kloa,
pass' ma schei' zaum,
kriag i' a kloa's Weiba'l
und du an kloan' Mau'.

Waun da Mondschei' schei' schei't,
schei't a üwa 's Dach'l,
und waun sunst koana kimmt,
kimmt da No'ban Klach'l.

Du tausend-liab's Biabal,
wia stöl' ma 's denn au',
dass ma mei' Kitt'l
net z' kurz wiad' vorau'.

Mei' Bua is a Hoizknecht,
a' Schoat'npecka,
und dea is' ma schau' liawa
wia a Tint'nschlecka.

Mei' Bua is a Tischla,
a Tischla muass sei',
dea mocht ma a Wiag'n
und wos eini g'heat a glei' drei'.

Mei' Bua is a Bäck'
und a Bäcka muass sei' ,
dea bocht ma Weckal und Straub'n
mit Wei'be'ln drei'.

Jo da Bua is' a Bäck,
is' drei viert'l Stund' weg,
hot ma 's Dampfe' ei'griaht,
hob 's drei viert'l Joa'h g'spüa't.

Waun i' ba'n Diand'l bi',
loss i' eahm koa Ruah,
sie hot 's gern, i' hob's gern,
und kost'n tuat 's koa Kuah.

Und hinta da Hollastau'n,
do is wos g'scheg'n.
Mia woaß' zwoa' net wos,
owa d' Leit, de haum 's g'seg'n!

Jo de Leit, de haum 's g'seg'n,
und de wiss'n 's gaunz g'wiss,
se haum 's hoa'genau g'seg'n,
dass finsta g'wes'n is'!

Jo und nu wos is' g'scheg'n,
werd'ts es schau' wiss'n,
da Köllnarin ia' Pud'lhaum
hot an Fua'mau' 'biss'n!

Da Schaunda'm hot 's Haus duachsuacht,
dea hot se traut,
hot da Muattan sein Stoikitt'l
fia a Gamshaut au'gschaut.

Da Vota hot 's Haus neich g'weißt
und in Stoi' a',
hiatzt geht's üwa 'n Goaßbock hea,
Halleluia!

Warum 's Erdöpfi gibt,
des woaß i' hiatzt schau',
dass a' da Kloaheisla
oan d'Haut o'ziag'n kau.

Mit'n Huat in da Haund
kimmt ma weit umanaund,
owa mit 'n Gö'd in Sock,
host mit 'n Huat a' koa Plog.

A Automobü'
is' a Automobü',
ma kau sog'n, wos ma wü',
es bleubt a Automobü'.

A Veloziped
is' a Wog'n, dea net steht,
und a Wog'n, der net steht,
is' a Veloziped.

A Spitzbua is' dea,
wos an Bau'n va'ocht,
waun koa Baua' net wa',
wuad' koa Ocka' net g'mocht.

Oi's, wos an Aufaung hot,
hot a an End',
nua g'rod de Brotwiascht
haum zwoa moi' an End'.

Waun 's Nocht is', gemma schlofa,
'boi's Tog is', steng' ma auf,
waun 'kocht is', gemma ess'n
und waun's goa' is', hea' ma auf.

Zusatzinfos

  • Groamat = Grummet (Heu vom zweiten oder dritten Schnitt des Jahres)
  • Schaunda'm = Gendarme
  • Veloziped = Fahrrad
  • Haut o'ziag'n = Erdäpfel schälen

Quellen

Hans Pichler, Hofedl