G'stanzl und Spottliada!

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Woaheit'n van Leb'n!

Meine liab'n Leit:
i' hob ois auf Papia',
weu' so vü' auf oa'moi',
des meak i' ma nia!

A poa G'stanz'l mecht i' bringa,
weu 's mi' a so g'freit,
do brauch i' zan zuahea'n
a poa lustige Leit!

Es gibt hoit so maunche,
de büd'n se' wos ei',
do kau'st mit de net guat red'n,
und gö't'n tuat nua des Sei'!

Daweu' st' nu wos leist'n tuast,
do is' oi's recht und guat,
is' nimma a so,
seng s' de liawa schau nimma do!

Dreiß'g Joa' hot a g'oawat,
dreiß'g Joa' hot a tau',
auf oa'moi', do hoaßt 's hoit,
mit den faungst d' eh nix mea au'!

Noch oana Zeit,
do vageht da de Freid,
waun st' ö'ta du wiast,
und es va'loss'n de' d' Fiaß!

'S Wetta Mocha, des geht hoit net,
des is' hoit g'wiss,
meist'ns bleubt 's Wetta
hoit a so wia 's hoit is'!

Linz is' a Stadt'l,
Wean is' a Stodt .
In Linz ess' ma 's Brat'l,
in Wean in Solot!

Zwoanz'g Joa' san vagaunga,
des is a launge Zeit,
dea hätt' a weu' wos dalebt,
is' nu oiweu koa Leit!

Da oane, der reah't,
und da aund're, dea locht;
daweu' da oane g'moa't hot,
hot 's da aundare g'mocht!

Friaha haum s' a Heis'l g'hobt,
hiatzt haum s' a Haus,
friaha haums' a Gö'd g'hobt,
und hiatzt is' 's a Graus!

Waun st' net laung auf da Wö't,
daun bist nu jung,
do hoaßt 's oiweu nu,
du bist a weng'l z' dumm!

Maunche san hinta de Oawasch'l
nu oi'weu' net trucka,
owa noss zwisch'n d' Fiaß'
kimmt 's vialeicht van owibucka!

Da Ostrong is' g'spitzat,
owa unt' is' a broat,
de greßan Wedl'n
de san auf da Hoad'!

In Summa is' hoaß
und in Winta is' koit,
weu' hoit da Schnee
daun owafoit!

Da oane braucht a Musi',
da aundare hot hoit a G'spusi,
an aundan hot 's draht,
weu ea' hot se va da Oawat hoit zaht!

Da oane hot an Kumma,
weu' ea' tuat hoit gern brumma,
a aundara kau' 's hoit net hea'n,
waun aundre Leit' tan rea'hn!

Da oane tuat Leit' ausricht'n,
dea dicht't da au' a poa G'schicht'n.
A aundara tuat de umanaund trog'n,
a soichana, dea liegt da sicha in Mog'n!

Den oan, den tuat weg'n oi'n
sei' Herz in d' Hos'n foin,
klaubt eahm 's jo koana auf,
kimmt sö'wa jo a net d'rauf!

Es haum a Poa' g'heirat't,
und es is' hoit na so,
ban schloffagei' hoit jo,
hoit't s' eahm hi' schau ia' Loh'!

Du braugst goa' net fremd gei',
des hot koana not.
Weu' host amoi Aids,
is' 's dei' sichana Tod!

Aids kau'st erscht braucha eb'n
und braucha mit 90 Joa',
weu' do wiad 's Leb'n
eascht fümf Joa' nochhea goa!

Sogt da Herr Pfoara in Beichtstui'
za 'n Diand'l schei' laut:
"Den Buam muast loss'n"!
"Jo waun a se' net traut"!

A Kotz' tuat schnurr'n
und da Hund, dea tuat bö'n,
host as du vialeicht aundascht
schau' amoi g'heat oda g'seg'n?

Da oa' hot an Goda,
da aunda' is hoit zau'dia',
kau'st mocha wos d' wü'st,
pass'n tuat 's iwahaupt nia!

Zan Dokta, do kemman s' hoi
g'sund oda do hoit a kraunk.
Oa' de red'n hoit recht vü',
den aunda' is' woat'n glei' z'laung!

Do kemman s' und ratsch'n s'
hoit va' eane' Leid'n,
und da aund're huckt doat,
kennst d' eahm d' Kraunkheit schau' au' va' da Weit'n!

Muasst d' woat'n ban Dokta,
des is hoit net guat,
waun a drauss'n tuat trotsch'n,
gang'st d' aum liawan glei' wiada foat!

Aum Moaktplotz, do siagst as:
so maunche, de trotsch'n a Weu',
do san' s' a' recht fleißi',
kunnt' koana' sog'n, de wa'n feu'!

Waun oana wos tuat
und a' wos kau',
daun san s' oan' nix wülli',
hängt da Neid daun schau' drau'!

Es gibt hoi't so maunche,
de suachan an Streit,
wean s' hunda't Joa' oi't,
san s' nu oi'weu' koane Leit'!

So maunche Leit' hoit,
de hau'm oi'weu' a Not,
kinnan nu so vü' Gö'd hau'm,
is' nu oi'weu' z'weng do!

A Wiatshaus is' guat,
und a Wiatshaus is' recht,
nua fia so maunche is'
gaunz b'sundas schlecht!

De wiss'n net waun s' aufhea'n,
de wiss'n net waun s' gmua hau'm,
und noch an Rand'l
san s' wieda zua daunn!

Zwoa gengan auf da Stroß',
de wolln mitanaund',
da oane is' b'soffa,
da aund're is' mit de Hax'n net banaund'!

Da oane, dea hatscht,
und da aundane geht krumm.
Da oane, hoaßt 's, dea is' bled,
ban aunda'n sog'n s' dea is' saudumm!

Zusatzinfos

 • tau' = geschafft
 • nix mea au' = er kann nicht mehr Arbeiten
 • koane Leit = Menschen, die zu nichts zu gebrauchen sind
 • Hoad = Heide (Flurbezeichnung)
 • G'spusi = Liebschaft
 • hot 's draht = war arbeitsunwillig
 • umanaund trog'n = (jemanden) ausrichten
 • Loh' = Hintern
 • Goda = dicker Hals (beleibt)
 • zau'dia = zaundürr, mager
 • oan' nix wülli' sei' = jemandem nichts vergönnen
 • zua sei' = zu viel getrunken haben

Quellen

Hans Pichler, Hofedl