Firmung in Ysper

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Da Firmged geht mit sein Firmling ins Gosthaus Dang'l,
voa da Firmung um a Poa' Wiascht'l und a Trang'l.
Es hot da Fiamged 2 Viartl trunga do ban Wia't,
und da Firmling hot a Kracha'l kriagt.
Owa a de Wiascht'l woan schnö gess'n,
se haum jo a za da Hl. Firmung mess'n.

Da Moaktplotz va Yschpa der woa schau la',
weu in da Kiacha de Firmung jo schau au'gfaungt hot a'.
Za da Kiachatia do geng'n de zwoa gaunz unvadross'n,
owa de Tia de woa hiatzt schau va'schloss'n.
Wos dan de zwoa hiatzt Justament,
hiatzt kimmt dea Bua za koan Sakrament.

Se san daun gaung' za da Sakristei und klog'n ea Dilemma,
das za da Firmung z'spot san kemma.
Da Herr Bischof hot a Ei'seg'n g'hobt
und hot de Firmung in da Sakristei nu g'mocht,
Da Herr Bischof Zak hot a guat's Werk tau
und hot an Streiter Christi g'mocht und a an guat'n Mau!

Quellen

Original Hans Pichler, Hofedl