Der alte Birnbaum

Aus Landschaftsgeschichten
Version vom 1. Februar 2017, 14:19 Uhr von Johann P (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ }}Der alte Birnbaum!}} Vor launga Zeit do haum's mi' g'setzt , i' moa es is 1835 g'west , do haum's a neich's Dorf g'mocht Edla hoast des Nest Diab…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
          }}Der alte Birnbaum!}}

Vor launga Zeit do haum's mi' g'setzt , i' moa es is 1835 g'west , do haum's a neich's Dorf g'mocht Edla hoast des Nest Diab'sheis'l haum's g'sogt es san 7 Heis'l g'west . Da Herr Pfoara dea woa schau g'stoam , der hot va 1807-1834 via d'Obstbam g'woa'm . Er hot va sein'a Hoamat hot a's brocht und hot's gaunze Yschpatoi in an Obstgoat'n g'mocht . In Rorregg do is a große Bamschui g'west , Birn und Öpfibam des woa des Best'. D'Herrschoft de hot se do fü' denk't und hot den Leit'n a etla' Obstbam g'schenkt .

I ois Birnbam woa do goa net alloa , g'setzt haum's uns ba de Heisa ,ba de Weg, Stroß und ba de Roa . G'oawat haum's do schau mit vü Hirn , Ko', Wossa,Most, Rorregga Hoiz und Mostbirn'. Da erschte Opfi woa da "Schwäbische Luikenopfi" , und vü Soa'tn va Öpfi kemman do nu nochi .

Rundumadum do sama g'staun'tn noch da Reih', oft a rund ums Haus und Zeu um Zeu . So sama g'staun'tn Joahundat laun'g , ums Leb'n woa uns goa net baun'g . A da Wind der hot uns goa nix g'mocht , do hot's hechstn's in de Wüpfi'n krocht . De Wuaz'n de woa'n broat und tiaf , do haum ma fü Soft und Wossa kriagt .

An guat'n Schott'n haum ma g'mocht , za'n Jausn'a waun d'Sunn recht owa g'locht . In Herbst hot's a an sias'n Most zan trink'a geb'n, und a gaunz'es Joa an guat'n Trunk zan Leb'n . A de zwoa Wötkriag haum ma üwadaucht mia haum a koa Ess'nsmark'n braucht .

Nua hiatzt de neiche Zeit de bring't uns um unsa Existenz , s'Lab ,in Weg ,de neiche Stroß,es wü uns neam't mea' mia kennt's . Daweu woan mia so schei ba da Blia im Fruijoa daun , das kam wos mit hoit'n kau . Vielleicht dengan d'Leit nu oamoi z'ruck , auf a schene Hoamat va friaha wos g'hoasn hot "HO RUCK"!