Christbam

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es is' net so oafoch, wos ma woi'
fia an Christbam nehma soi.
Friaha do woa' des leicht,
do hot a Tennan oda a Fiacht'n g'reicht.

Heit' is' des net a so, und so maunche wean kraunk,
weu' s' hoi't koan' schein' Christbam haum.
Da Oane, dea is goa' net gleich,
da Zweite, dea is do' vü' z' weit.

Ban aundan is' a Ost vü' z' laung,
daun steht a ba da Mau' daun au',
und daun is' des jo nu' des G'frett
mit de Stub'ntiga - du glaubst as net.

Weu' de so gern pratzl'n und kraxl'n tan
und reiß'n womegli' um den Bam.
Des woa' hoi't friaha leicht und kloa',
daweu' da Christbam a Süwatennan woa.

Mia hot zwoa' mit de Haundschuah aufzia't,
owa' a jede Kotz hot 'n g'fiacht.
Do' den Damen hot des zia'n goa' net g'foi'n,
und es hot a aundara Bam sei' soll'n,

dea' net sticht und net krotzt
und koa' Pech aum Teppich net owipotzt.
Schei' zan au'schau', schei' zan seg'n,
owa de vü'n Umwö'tschäd'n.

A jed's Joah' hot dea' Schmuck aundare Foab'n,
weu' sunst gang' da' Konsum valoa'n.
Friaha woa'n de Packl ei'g'mocht in Pockpapia',
a Schnua, a Masch' und a Tennanast'l woa de Zia'.

Heit' is' oi's vapickt und vapockt,
dass jo a Muats-Wetta mocht,
üwaroi' muass a Plastik sei,
weu' sunst wa' 's jo goa' net schei'.

Owa' 'in Müll, den gibt 's hauffanweis',
owa' nindascht siagst d' a Tennanreis.
An Jaumma' hot ma de gaunze Zeit,
der nimmt uns de gaunze Weihnochtsfreid.

Koana' kimmt meah' za da Ruah,
weu' ma nix oi's reiß'n tuat.
Denk' ma noch und denk ma z'ruck,
wia s' mit Reubscheid nu' aufg'rü'm hau'm de Kuch'lbruck.

Do hot se nu' a jeda plogt,
owa' koana' woa' weng den vazogt.
Heit' geht's uns oil'n so guat,
owa' jeda' zweite woaß nimma, wos a tuat,
weu' des is' jo a' net schei'
waun st' muasst zan Nerv'ndokta geih'.

Hö'ffa' tuat des gaunze nua',
waun st' z'ruckdrahst die Gedank'nuhr.
Daun kimmst d' wieda' owa' in a ruahige Wö't,
host fia' di' an Fried'n, dea' kost't da' a' koa' biss'l Gö'd!

Zusatzinfos

 • Ost = Ast am Baum
 • Mau' = Mauer
 • aufziat = aufgeputzt (Christbaum) (Zier)
 • Kotz' = Katze
 • Joah' = Jahr
 • oi's = alles
 • vapickt = verklebt
 • vapockt = verpackt
 • Wetta = (hier auch:) Aufsehen
 • üwaroi' = überall
 • schei' = schön
 • owa' = aber
 • woah' = wahr
 • hauffanweis = sehr viel
 • nindascht = nirgends
 • siagst d' = siehst du
 • Tennanreis = Tannenreisig
 • reiß'n = viel Arbeiten, nicht genug kriegen
 • Reubscheid = Zum kniend Reiben des Fußbodens (Schutz für die Knie)
 • Kuch'lbruck = Küchenboden
 • hö'ffa' = helfen
 • nua' = nur
 • z'ruckdrahst= zurückdrehst
 • Wölt = Welt
 • koa' = Kein
 • Gö'd = Geld

Quellen

Hans Pichler, Hofedl