Ban Frieseur

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Neili' woa i' erscht ban Friseur,
nau i sogta: do geht's hea.
Huckan a poa so Weiwa'pritsch'n und tan d' Leit ausricht'n,
sogn s' va oana No'barin: de tuat eh a glei'zicht'n.
Daweu meassat ma s' jo frog'n:
"Hobt 's es zwoa 'leicht goa wos in Mog'n,
weu van Hirn kau' des net kemma,
oda hobt 's a so a Dilemma?
Des hätt' da jo amoi ei'foin mias'n,
va soichane Leit, do kau'st de pfiat'n."
Weu haum de Soichane a'moi in da Mang'l,
do braugst d' zan Köwizent reiß'n jo a Zang'l.
Weu soichtane de hoit'n fest in ean' Mäu',
des kau' da net sei', grod oanalei.
So hoast 's, du host as g'seg'n, de' woa herin',
de hot Wad'l, de san' da dinn',
de hot Hax'n wia a Spreiss'l, so zau'dia',
und sunst siagst d' de a grod nia.
De Aundane, de moa't: "I' kau ma 's Locha net dahoit'n,
host d' den g'seg'n, i' moa, dea is' wo owig'foi'n.
Wia dea schaut gaunz deppat drei',
so bled kau jo sunst koana sei'.
Nau und eascht da No'ban Fraunz,
du i' moa dea hot's net gaunz,
den hot 's jo iwaroi und ummadum
und a a so is' dea sau'bled und a nu dumm.
Waun dea so dumm wa wia laung'
kunnt a ban Hausgüwi' d' Händ schlog'n z'aum.
Nau und da Koa'l, host du den g'seg'n - a so a Graus,
den gengan jo hiatzt de gaunz'n Hoa' schau aus.
Owa zan Heirat'n kimmt dea a nia,
jo vialeicht woscht se dea leicht koane Knia.
Owa ea' soid a a so a Fad'l sei'."
So red'n se de zwoa Weiwa' a weu wos ei'!
Jo, so schimpfan s' und ment'n s' nu a weu',
bis dass mit de Hoa' drau'kemman daun glei'.
De Friseurin sogt: "Wia woin se 's denn, gnä' Frau?"
Sie sogt: "Nau ausschau' mecht' i' net as wia a Pfau,
a schene Mesch'n kunnt'st ma schau mocha,
owa tummeln muasst d' di', weu i' muass nu bocha!"
De aund're sogt: "Wos braugs't denn du a Mesch'n,
du host de gaunze Zeit auf a Huat Detsch'n!"
Bleat de aund're z'ruck: "Wos geht denn di' des au',
mia g'foit 's und a mein Mau'."
"Dei' Mau' is' jo a a Lopp,
und in Hirn, do hot a a Möh'popp!"
So faungan de zwoa au zan Streit'n,
des kau'st boid nimma daleid'n.
Do kimmt dau eina zan Friseur,
a jung's Diand'l a da hea,
sie hot g'fab'lt ihre launga' Hoa'
und a a wenig violett sogoa'.
Des haum de zwoa iwa'riss'n, de do san g'sess'n,
und de oane hot de aundare in d' Ripp'n g'stess'n.
Du, schau da de amoi au',
i' moa' de hot a wenig an Krau',
schau hi' de hot an Nos'nring,
nau i' moa schau a i' spinn'.
Du de hot a Piercing doat aum Nowi',
schau amoi hi', schau owi'.
So geht 's dahi' a nu a weu,
se loss'n aun den Diand'l hoit goa nix heu'.
I moa' so maunche Weiwa gengan nua' zan Friseur,
dass olle aundan schlecht mocha kinnan und nu fü mea'!

Quellen

Hans Pichler, Hofedl