Ausred

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es schaut a Weda uma üwan Weissnberg,
da Kloaheisla sogt za da No'barin: "Heast
kunst ma du net höffa do a wenig,
nochrecha ban Hei - mia wean d' Leit z'weng".

"Na", sogt sie, "du i wia da do net höffa kina,
weu ba mia do faungt de Nosn au zan rinna,
an Heischnupfn hobi do gaunz gach,
do is ma liawa dei Hei wiad zach."

Es dau't net laung, do kimmt eahm goa,
des Wei', de No'barin, zan Kloaheisla um Oa.
Do sogt er: "Du de Oa kau i dia net gebn,
weu unsare Hea', de Luadan, dan de Oa ins Hei eini legn".

So kimmt's wieda zruck, waunst du net mogst,
und an aundan net hüfst und er hot Plog,
waunst du va eahm wos wüst,
dass di du ba eahm daun a vakühst!

Zusatzinfos

  • Weda = Gewitter
  • zach = feucht, verregnet
  • Oa = Ei, Eier
  • Hea' = Hühner
  • Luada = Unfolgsame(r)
  • si' ba wem vaküh'n = sich bei jemand verkühlen - Ablehnung bei jemand erfahren

Quellen

Hans Pichler, Hofedl