A so a Trauminet

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Da Trauminet!

I bi a so a Trau-mi-net,
des is ma jo eh schau z' bled.
Tua i wos Neichs hoit mocha,
hob i a Aungst das d' Leit tat'n locha.
Tua i owa a wos, wos olle aundan tan,
do hob i a Aungst, dass drinn' Föhla wa'n.
Neili hob i oan g'fiat,
den is gaunga genauso wia mia.
Der hot an Jaumma a wenig denn
und a iwa sei gaunz Leb'n.
Er hot ma a do dazöhlt,
dass a oft goa nix redt.
Waun eahm kunnt oana an Geg'nvorschlog mocha,
und daun hätt a goa nix z' locha.
A Weiwaleit wa oft goa so schei,
nua au'red'n traut a se s' net, jo mei'.
Sie kunnt hoit a oft na' daun sog'n,
und des kunnt a goa a net vatrog'n.
Daun woas a net, wia geht's daun weida',
gangat 's mit eahm, daun hätta vialleicht a Neida'.
Owa söbst was des nit g'west,
wo hätt a daun fia si' a Nest.
Waun 's owa aa a Wohnung oda goa a Heisl hätt,
do hot a aa Aungst voan Bett,
de kunnt do wieda na hoit sog'n,
und des, des kunnt a nit vatrog'n.
Owa söwa waun 's goa ei'vastaund'n wa',
so war 's fia eahm nu oiweu schwa'.
Do woaß a nämli' net, wia s' es liawa hätt,
dass a ia' net weh toa tät.
Söwa waun des ollas pass'n tat,
wa 's dau wo megli' a nu fad.
Mia meassat'n daun zan Herrn Pfoara gei',
do kunnt'n uns d' Leit seg'n, des wa' a net schei'.
A ban Staundesaumt des söwi wa',
des is hoit ollas muad's drum schwa'.
Er woaß hoit nit, wia soi' a toa,
schlecht is a mia bleubt alloa,
weu du bist auf di söwa g'stö't
und bist aloa auf da Wö't.
Er sogt: "Du loss mi aussteig'n schnö',
i bleub do net alloa, auf dera Wö't,
i glaub i trau ma hiatzt hoi' do'
und renn dera doat voan gaunz schnö' no'".
Hiatzt bin i alloa, i glaub a glei',
i moa', i suach ma a' a Wei'.
A Trau-mi-net, des gü't hiatzt nimma mea',
i glaub hiatzt muas a a Weiwal hea!

Quellen

Hans Pichler, Hofedl