A Mau dea ollas kau

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Waun ma an Mau' hot, dea' ollas kau',
do is' ma net aum best'n drau'.
Do kemman oi'weu' aundare Leit',
und fia' dahoam bleubt do koa' Zeit.

Den oan, den föh't a Sess'lhax'n,
da aundare braucht a Buglkrax'n.
'In Nochbarn is' da' Roaf van Fassl o'g'sprunga',
dea' hot woahrscheinlich in Most z' laungsaum 'trunga'.

Da' nächste kimmt dahea',
hot mit sein' Krautschaffe' a G'scher.
An Bau'n is da Pfluag ei'gaunga'
g'hert g'mocht, sunst kau' a nimma ei'spauna'.

Des Zeit, do kunnst jo schau' plärr'n,
kimmt oana' mit an hinig'n Hefa'scher'm.
"I brauchat 'n, kau'st d' ma' 'n glei' flicka?"
Do mex't da' s' maunchmoi' schau' zan Deix'l schicka'.

Mei' greßta' Schock woa' des Zeit,
do kemman au'g'rauscht a Hauffa' Leit'.
De woi'n ba uns a Betriebsbesichtigung,
do haut 's den stärkst'n Nega' um.

Wos gibt 's denn ba uns zan schaun?
Mia san' do koane groß'n Bau'n!
A Haufa' Windradl hau'm ma zwoa',
owa' do is' de Führung a' glei' goa'.

Wos ma' dazua nu' follat ei',
des wa' a launge Litanei.
Waun i' moan, bei uns g'herat a' wos g'mocht,
do hob' i' eahm schau' in Va'leg'nheit 'brocht.

"Jo woaßt d', i' hob jo so wen'g Zeit,
i' kau' do net woat'n loss'n d' Leit!"
Dahoam wia'd oi's so g'mocht: "erfüllt jo 'in Zweck" -
und daun is' mei' liab's Schatz'l schau' wieda weg.

Do' ob und zua, do sog' i' eahm 's schau':
"Za wos hob' denn i' 'leicht an Mau'?"
Mit so an' Mau' is' 's schau' a G'frett,
owa' hea'geb'n tat' i' 'n trotzdem net.

Botschaft

Wen der liebe Gott einmal bei der Arbeit erwischt hat, dem schickt er ständig neue Aufgaben.

Quellen

Elfriede Spreitzer, Hofedl

Gesammelt von Hans Pichler, Hofedl