A Gulasch

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

A Gulasch is wos Guat's,
des beste Fleisch: da Wodschunk'n tuat 's,
ban Zwüfi', do dea'fst d' net spoa'n,
g'kafft oda' aus 'n eigenen Goa'tn.

Und vü' riah'n in eig'nen Soft,
des mocht an guat'n G'schmock und a' a Kroft.
Es mocht des vüle Riah'n des Gulasch guat,
nua' in de Händ' de Kroft is' fua't.

An guat'n Rot ban Tisch:
Is' des Gulasch jo net z' frisch,
wa'm' 's oa'moi' ruahi' auf,
daun bleubst d' a' g'sund im Bauch!

                       Moihzeit!!

Quellen

Hans Pichler, Hofedl